ಬನ್ನಂಜೆ ಎಂಬ (ಅಪ್ಪನೆಂಬ)ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ!

ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬನ್ನಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಉಡುಪಿ. ನೆಲೆ ನಿಂತದ್ದು ಅಂಬಲಪಾಡಿಉಳಿದದ್ದು ಸಕಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ

ಮಡಿವಂತ ಪಡುಮುನ್ನೂರು ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯರ ಕುಟುಂಬದ ಹುಡುಗ ಲಾಂಛನಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆದರು. ಮೈಯ ಹೊರಗಿನ ಮುದ್ರೆಯಾಚೆಗೆ ಅಂತರಂಗದ ಒಳಗೆ ಭಗವಂತನ ಮುದ್ರೆ ಧರಿಸಿದರು . ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಟ್ಟುವುದರಿಂದ ನಾವು ಮೈಲಿಗೆ ಆಗುವುದಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿದವನು ಮಡಿ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಅಶುಚಿ ಇದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅರಿವಿನಿಂದ ನಮ್ಮದಾಗ ಬೇಕೇ ಹೊರತು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಲ್ಲ.

ಶಾಲೆ ಓದದ ಹುಡುಗ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿದರು. ಗುರುವಿಲ್ಲದೇ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದವರು ಗುರುವಾದರು. ಬನ್ನಂಜೆ ಎಂದರೆ ನೆನಪನ್ನು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ.

ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಸಾಕಾರ ರೂಪ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯರು

Events & Updates

ಆಚಾರ್ಯರ ಪುಣ್ಯಾರಾಧನೆ – ಡಿಸೆಂಬರ್ 13

Address:

JSS Educational Complex, Jagadguru Sri Shivarathreeswara Circle, 1st Main Rd, 8th Block, Jayanagar, near by Nethradhama Eye Hospital, Bengaluru, Karnataka 560070

ಆಚಾರ್ಯರ ಪುಣ್ಯಾರಾಧನೆ – ಡಿಸೆಂಬರ್ 13

'ಕನಕೋಪನಿಷತ್ತು' - ಕನಕ ಜಯಂತಿಯ ದಿನ

Address:

JSS Educational Complex, Jagadguru Sri Shivarathreeswara Circle, 1st Main Rd, 8th Block, Jayanagar, near by Nethradhama Eye Hospital, Bengaluru, Karnataka 560070

‘ಕನಕೋಪನಿಷತ್ತು’ – ಕನಕ ಜಯಂತಿಯ ದಿನ

ಆಚಾರ್ಯರ ಜನ್ಮಾರಾಧನೆ – ಆಗಸ್ಟ್ 3

Address:

JSS Educational Complex, Jagadguru Sri Shivarathreeswara Circle, 1st Main Rd, 8th Block, Jayanagar, near by Nethradhama Eye Hospital, Bengaluru, Karnataka 560070

ಆಚಾರ್ಯರ ಜನ್ಮಾರಾಧನೆ – ಆಗಸ್ಟ್ 3

CONTACT US

Contact Details – ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ 

Bannanje Govindacharya Pratishtana, 

C/O 204, ವಸಂತ ಆಕೃತಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್

7ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 3ನೇ  ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಮಾರುತಿ ಲೇಔಟ್

ವಸಂತಪುರಬೆಂಗಳೂರು – 560061

Email – [email protected]

ಬದರಿನಾಥ್ ಎಸ್ – 9845089047